VPOP

Všeobecné predajné obchodné podmienky spoločnosti ASUAN a.s.

Čl. I.

Predmet

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať Kupujúcemu v priebehu trvania ich zmluvného vzťahu tovar podľa predmetu svojej činnosti.
 2. Druh, množstvo akosť a iné premenné hodnoty tovaru pri každej jednotlivej dodávke budú určené písomnou objednávkou Kupujúceho.
 3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prebrať a zaplatiť včas predávajúcemu kúpnu cenu.

Čl. II.

Objednávky tovarov

 1. Predávajúci bude dodávať Kupujúcemu tovar na základe jednotlivých písomných objednávok Kupujúceho v súlade s týmito Všeobecnými predajnými obchodnými podmienkami.
 2. Kupujúci môže objednávku zaslať elektronickou poštou (emailom), avšak v takom prípade je povinný si overiť, či Predávajúci takto odoslanú objednávku prijal. V prípade, že objednávka nebude potvrdená spätnou písomnou odberateľskou zákazkou zaslanou elektronickou poštou (e-mailom), alebo v prípade pochybností, sa má za to, že Predávajúci takúto objednávku nedostal.
 3. Objednávku odoslanú elektronickou poštou (e-mailom) môže predávajúci žiadať od Kupujúceho doplniť písomne do 2 dní. Písomná objednávka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom Kupujúceho alebo ním splnomocnenou osobou a opatrená pečiatkou.
 4. Zamietnutie resp. neprijatie riadne doručenej objednávky musí Predávajúci oznámiť kupujúcemu okamžite, najneskôr však do 48 hodín po zistení, že nebude schopný z prevádzkových alebo skladových dôvodov objednávku Kupujúceho uspokojiť. Ak nedôjde k zamietnutiu alebo neprijatiu riadne doručenej objednávky, má sa za to, že objednávka je záväzná.
 5. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradami faktúr, objednávka je automatický zamietnutá a predávajúci nie je povinný objednávku vybaviť.
 6. Kupujúci sa zaväzuje na nevyhnutnú súčinnosť počas trvania zmluvného vzťahu, najmä uvádzať v písomnej objednávke vždy druh, množstvo, akosť a prípadne ďalšiu inú špecifikáciu požadovaného tovaru v súlade s týmito Všeobecnými predajnými obchodnými podmienkami.

Čl. III.

Kúpna cena

 1. Kúpna cena medzi zmluvnými stranami bude dohodnutá a potvrdená na kúpnej zmluve vystavenej Predávajúcim, predloženej kupujúcemu a má sa za to, že je v súlade so zákonom č. 18/1996 z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
 2. DPH bude Kupujúcemu účtovaná v sadzbách platných v čase dodania tovaru, alebo služby.
 3. V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na inom mieste dodania tovaru ako je uvedené v článku V. týchto Všeobecných predajných obchodných podmienok, prepravné náklady na miesto dodania hradí Kupujúci, pričom tieto náklady nie sú premietnuté v cene tovaru a budú fakturované samostatnou faktúrou, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Čl. IV.

Platobné podmienky

 1. Právo Predávajúceho fakturovať tovar Kupujúcemu vzniká Predávajúcemu dňom dodania tovaru.
 2. Faktúra je splatná v závislosti od druhu tovaru. Dátum splatnosti bude písomne určený Predávajúcim na kúpnej zmluve podľa vzájomnej dohody zmluvných strán. Úhrada bude realizovaná prevodom na účet Predávajúceho, ktorý bude oznámený Kupujúcemu najneskôr na vystavenej faktúre alebo v hotovosti do pokladne Predávajúceho.
 3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, ďalej číslo objednávky a prílohu - dodací list potvrdený Kupujúcim alebo prvým prepravcom o prevzatí tovaru.

Čl. V.

Miesto a čas plnenia

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
 2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste.
 3. Miestom plnenia jednotlivých dodávok v súlade s týmito Všeobecnými predajnými obchodnými podmienkami je predajné miesto Predávajúceho na Magnezitárskej ulici číslo 5 v Košiciach.
 4. Ak sa zmluvné strany v jednotlivých prípadoch dohodnú na inom mieste plnenia platí čl. III. ods. 3
 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr v lehote uvedenej v kúpnej zmluve podľa jednotlivých druhov tovarov.
 6. Termín a miesto dodania tovaru určené v odberateľskej zákazke je možné meniť iba so súhlasom oboch zmluvných strán.
 7. Na prevzatie tovaru od Predávajúceho je oprávnená osoba určená Kupujúcim, pričom zoznam oprávnených osôb je Kupujúci povinný písomne oznámiť Predávajúcemu na objednávke alebo iným preukázateľným spôsobom. Oprávnená osoba je povinná potvrdiť prevzatie tovaru svojim menom, číslom OP a podpisom na doklade osvedčujúcom prevzatie tovaru.
 8. Predmet kúpy je Predávajúcim zabalený obvyklým spôsobom. V prípade použitia vratných obalov (aj vratných paliet) Predávajúci takéto nepoškodené obaly spätne odkúpi od Kupujúceho do 30 dní odo dňa dodania tovaru za cenu zníženú o 2,-€ (bez DPH) za 1 ks oproti predajnej cene týchto obalov. Po uplynutí 30 dní odo dňa dodania tovaru Kupujúci nemá nárok na spätný predaj vratných obalov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Čl. VI.

Záručné podmienky a nebezpečenstvo škody

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Kupujúcemu tovar v požadovanom množstve a kvalite, a že dodaný tovar bude mať obvyklé Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za tovar v závislosti od záručnej doby výrobcu, najmenej však v rozsahu danom platnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Kupujúci je povinný presvedčiť sa o kvalite a kvantite tovaru v čase preberania tovaru na mieste dodania.
 3. Reklamácia zjavných vád, resp. množstva tovaru sa uplatní ihneď zápisom v dodacom liste. Reklamácia skrytých vád sa uplatní písomnou formou do 3 dní po ich zistení, najneskôr pol roka od dodania tovaru. Súčasťou písomnej reklamácie bude presný popis vád v súlade s Obchodným zákonníkom.
 4. Právo Kupujúcemu z vád tovaru sa neprizná, ak Kupujúci neuplatní vady tovaru v termíne a spôsobom podľa ods. 3 tohto článku.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Kupujúci v čase dodania tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých tovar preberal, musel vedieť.
 6. Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať po vzájomnej dohode v technicky čo možno najkratšom termíne.
 7. Pri oprávnenej reklamácii je Predávajúci povinný vadu odstrániť na vlastné náklady v termíne podľa vzájomnej dohody s ohliadnutím na technické možnosti Predávajúceho. V prípade neodstrániteľnej vady je Predávajúci povinný dodať ako náhradu nový tovar.
 8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho po ukončení nakládky Predávajúcim, alebo ak sa tovar odosiela prostredníctvom prepravcu odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
 9. Za prípadné škody spôsobené na tovare, vzniknuté v čase po prechode nebezpečenstva škody na tovare nevhodnou manipuláciou, skladovaním, krádežou prípadne vyššou mocou je plne zodpovedný Kupujúci.

Čl. VII.

Sankcie

 1. Pre prípad omeškania Predávajúceho so splnením jednotlivých dodávok v čase určenom podľa článku V. ods. 5 týchto Všeobecných predajných obchodných podmienok, má Kupujúci právo na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.
 2. Pre prípadné omeškanie Kupujúceho s úhradami faktúr za dodaný tovar môže si Predávajúci uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 3. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade, že Kupujúci neprevezme tovar potom, čo sa objednávka stane záväznou.
 4. Zmluvná pokuta ako aj úrok z omeškania je splatný do 14 dní odo dňa vystavenia penalizačnej faktúry.

Čl. VIII.

Ostatné dojednania

 1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu spolu s tovarom všetky listinné doklady, ktoré sa naňho vzťahujú v zmysle platných právnych predpisov.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú druhej zmluvnej strany, zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom, predovšetkým pokiaľ ide o odbytovú stratégiu Predávajúceho a formy jeho obchodnej činnosti.
 3. Zmluvné strany navzájom vyhlasujú, že všetky poznatky získané počas existencie ich právneho vzťahu budú považovať za dôverné.
 4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že žiadnej tretej osobe neoprávnene neposkytnú dáta, správy alebo informácie o svojich klientoch, a že tieto informácie budú zodpovedajúcim spôsobom chrániť pred ich prezradením.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že s pohľadávkami vzniknutými na základe tejto zmluvy je možné voľne nakladať bez hrozby postihu sankciou. Nakladaním s pohľadávkami sa rozumie najmä faktoring, postúpenie pohľadávok a započítanie pohľadávok.
 6. Vlastnícke právo k tovarom prechádza na Kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny Predávajúcemu.
 7. Ak neuhradená kúpna cena tovarov, ktoré Predávajúci vydal Kupujúcemu alebo dopravcovi na prepravu ku Kupujúcemu prekročí limit stanovený Predávajúcim, Predávajúci ma právo pozastaviť ďalšie dodávky tovarov nad určený limit.

Čl. IX.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať nad rámec týchto Všeobecných predajných obchodných podmienok len formou postupne číslovaných písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
 2. Vo veciach neupravených týmito Všeobecnými predajnými obchodnými podmienkami sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 3. Platnosť zmluvy možno predčasne ukončiť dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy. Odstúpiť od tejto zmluvy možno v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán podstatným spôsobom poruší vyššie uvedené ustanovenia zmluvy.
 4. Ak bola uzatvorená Rámcová kúpna zmluva tak je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane po ich podpísaní oboma zmluvnými stranami jeden originál.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu ako aj tieto Všeobecné predajné obchodné podmienky pred jej podpísaním prečítali, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

 

Znenie k 05.05.2022