Protikorupčná politika

Protikorupčná politika

Preambula
ASUAN a.s. prijíma tieto opatrenia v oblasti boja proti korupcii, úplatkárstvu, neetickému správaniu, protispoločenskej činnosti a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Protikorupčná politika spoločnosti ASUAN a.s. je verejne prístupná, zverejnená na webovej stránke spoločnosti – www.asuan.sk, na vývesnej tabuli v priestoroch spoločnosti, ktoré sú dostupné verejnosti a zahrňuje v sebe základné hodnoty v oblasti boja proti korupcii na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti.

Účelom protikorupčnej politiky (ďalej len PP) je zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii a zohľadňovať pritom súčasnú dynamiku vo vývoji korupčných javov, podmienok a príležitostí. Ďalším účelom je aj zaoberať sa vznikom možných nových korupčných situácií, identifikovať korupčné riziká a príčiny korupcie. Základným východiskom pre uplatnenie komplexného systému riadenia proti korupcii je táto Protikorupčná politika, ktorá:
a) zakazuje korupciu a úplatkárstvo,
b) vyžaduje dodržiavanie zákonov proti korupcii, ktoré sa vzťahujú na našu spoločnosť,
c) zavádza postupy znižujúce obavy našich zamestnancov z nahlasovania podnetov bez strachu z represálií a to v dobrej viere a na základe primeranej dôvery,
d) zahŕňa záväzok neustáleho zlepšovania systému riadenia boja proti úplatkárstvu,
e) vysvetľuje oprávnenie a nezávislosť funkcie dodržiavania predpisov proti korupcii,
f) vysvetľuje dôsledky nedodržania politiky boja proti korupcii.

 1. Pôsobnosť PP
  PP sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti ASUAN a.s. a na každého jednotlivca či podnikateľský subjekt, ktorý koná v mene spoločnosti a to ako v sídle spoločnosti, tak aj pri všetkých jednaniach mimo sídla spoločnosti.
 2. Vyhlásenie nulovej tolerancie korupcie
  Zavádza sa nulová tolerancia korupcie s oboznámením všetkých obchodných partnerov (OP) na začiatku obchodného vzťahu s našou spoločnosťou ASUAN a.s. a tiež všetkých OP, ktorí obchodný vzťah z našou spoločnosťou už majú v troch krokoch:
  - oboznámiť s PP každého nového OP
  - oboznámiť s PP stálych OP, ktorí majú dlhoročný a stále trvajúci obchodný vzťah
  - priebežne oboznamovať s PP existujúcich OP, ktorí majú s našou spoločnosťou sporadický obchodný vzťah.
  Nikto z našich zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti nebude dávať ani prijímať úplatky, ani žiadne neoprávnené výhody, či už priamo alebo prostredníctvom tretích strán. Nikto nebude dávať ani prijímať úplatky za vybavenie. Nebudeme dávať ani prijímať žiadne dary, pohostinnosť, finančné dary ani výhody, ktoré by mohli nečestne ovplyvniť akékoľvek rozhodnutie alebo oslabiť nezávislosť či úsudok.
 3. Legislatíva
  Spoločnosť ASUAN a.s. prehlasuje, že bude dodržiavať všetky zákony, právne normy a medzinárodné normy v oblasti boja proti korupcii.
 4. Výkon činností
  Vykonávame svoju činnosť spravodlivo, čestne, transparentne, bezúhonne a v súlade so zákonmi, nariadeniami, normami a smernicami, ako domácimi tak i medzinárodnými, ktoré sa vzťahujú na naše podnikanie vo všetkých jurisdikciách.
 5. Ustanovenie funkcie manažéra ABMS - „CM-ABMS“
  Do funkcie „osoby zodpovednej za súlad s manažérskym systémom riadenia proti korupcii“ , anglicky Compliance manager ABMS, vo firemnej skratke CM-ABMS, bol určený Ing. Dan Pačuta.
 6. Konflikt záujmov
  Zodpovedne preveríme situácie, v ktorých by záujmy našej spoločnosti a záujmy konečných užívateľov výhod mohli prísť do konfliktu s našimi záväzkami alebo povinnosťami. Prehlasujeme, že nespolupracujeme ani nebudeme spolupracovať s partnermi, u ktorých bolo preukázateľne dokázané korupčné, respektíve neetické správanie.
 7. Vyhlásenie a zverejnenie Etického kódexu
  Protikorupčná politika integruje etický kódex a správanie v našej spoločnosti. Akýkoľvek prejav korupcie účinne preverujeme, nahlasujeme a riešime s príslušnými orgánmi verejnej moci a to v súlade s právnymi normami SR. V prípade, ak ktokoľvek nadobudne vedomosti o tom, že došlo k akémukoľvek porušeniu alebo oslabeniu protikorupčnej politiky alebo zverejnených postupov, požadujeme nahlásenie vzniknutej situácie a to bezodkladne svojmu nadriadenému alebo CM-ABMS Ing. Dan Pačuta, tel: 0911608880 e-mail: dan.pacuta @ asuan.sk.

  Podnety a oznámenia treba nahlásiť prostredníctvom schránky zriadenej na označenom všeobecne prístupnom mieste. Nahlasovanie môže byť dôverné, anonymné alebo adresné. Každé nahlásenie preveríme a podnikneme náležité kroky. 
  Prevencia, odhaľovanie a hlásenie korupcie a iných foriem protispoločenskej činnosti je zodpovednosťou všetkých zamestnancov. Nikto nebude potrestaný za eticky správne rozhodnutie ani za nahlásenie korupcie alebo podozrenia z korupcie, ktoré nahlási v dobrej viere alebo na základe odôvodneného presvedčenia.
 8. Zvyšovanie povedomia o korupcii
  Budeme priebežne zlepšovať naše schopnosti vnímať korupciu, pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, rovnako ako chceme rozvíjať aj spôsobilosti, zručnosti, motiváciu a postoje potrebné na protikorupčné správanie. Vykonávame školenia o protikorupčnej politike, ktoré sú súčasťou procesu vzdelávania pre všetkých našich zamestnancov a podľa potreby vykonávame školenia aj pre obchodných partnerov.
 9. Preventívne opatrenia, preskúmanie systému a neustále zlepšovanie
  Implementujeme vhodné manažérske postupy, ktoré zamedzia akémukoľvek porušeniu protikorupčnej politiky a tiež odhalia každé porušenie tejto PP. Budeme monitorovať efektívnosť týchto postupov pričom priebežne zavádzame zlepšenia potrebné na zvýšenie efektívnosti manažérskeho systému. Určili sme osobu na funkciu zodpovednosti za súlad, ktorá má potrebné právomoci a nezávislosť, aby dohliadala na efektívnosť našich postupov. Chceme aby sa naša protikorupčná politika a podporné postupy dodržiavali. V prípade akéhokoľvek porušenia PP podnikneme náležité kroky.
 10. Schválenie politiky manažmentom
  Táto PP bola spracovaná CM-ABMS a schválená predsedom predstavenstva spoločnosti 14.5.2020.

Táto protikorupčná politika nadobúda platnosť dňom 15.05.2020.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040, 1346269