COVID - 19

Oznam

o režime vstupu osôb do budovy

 

Podľa § 1 ods. 1 a § 2 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška“)

 

je z dôvodu ochrany života a zdravia

 

v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla  2021

 

zakázané vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská všetkým osobám

s výnimkou

 

A/       osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

 

     - zákaz sa ďalej nevzťahuje na:

 1. príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 2. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 3. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 4. osobu zaočkovanú:
 5. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 6. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 7. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 8. osoby nad 65 rokov veku,
 9. dieťa do desiatich rokov veku,
 10. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 11. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 12. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 13. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 14. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 15. osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 16. vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 17. vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
 18. vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
 19. vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 20. vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,

 

B/       zamestnanca, potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší viac ako::

 

 • 7 dní v prípade, že ide o zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do III. alebo  stupňa varovania (v období od 19.apríla do 28. apríla 2021)
 • 14 dní v prípade, že ide o zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do II. stupňa varovania (v období od 19. apríla  do 28. apríla 2021)
 • 21 dní v prípade, že ide o zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do I. stupňa varovania (v období od 19. apríla do 28. apríla 2021)

 

- zákaz sa ďalej nevzťahuje na:

 1. a) osobu, ktorá  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,         
 2. b) osobu, ktorá sa preukáže, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 3. c) osobu zaočkovanú:
 4. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 5. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 6. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 7. d) dieťa do desiatich rokov veku
 8. e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na  ochorenie COVID-19,
 9. f) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 10. g) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 11. h) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 12. i) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 13. j) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

 

 

 

Celé znenie Vyhlášky je zverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky,  vydanom dňa  16.apríla  2021, ročník: 31, https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf

 

 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej

    republiky č. 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození

verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích

             ciest (ďalej len „vyhláška č. 175/2021“), je

          

  s účinnosťou od 19. apríla 2021

 

vstup všetkým osobám do priestorov interiérov budov  povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa)

                          použitím respirátora  

 

- s výnimkou osôb uvedených v § 2 ods. 2 vyhlášky č. 175/2021,  na ktoré sa povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora  nevzťahuje

 

-  použitie respirátora podľa odseku 1 vyhlášky č. 175/2021 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

 1. a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
 2. b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 3. c) osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
 4. d) zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 5. e) zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 6. f) zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

 

 

 

Podľa § 1 vyhlášky č. 175/2021 sa respirátorom na účely tejto vyhlášky rozumie:

 

- určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorý je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu, alebo

- výrobok KN95  alebo

- výrobok N95  alebo

- iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.